ستاد پشتیبانی و پاسخگویی واحد کرج

نام نام خانوادگی نوع همکاری دانشکده  شماره ثابت
فرحنازرمضانپورپشتیبان آموزشادبیات و زبان های خارجی34257603
میناعرفانیانپشتیبان آموزشادبیات و زبان های خارجی34251781
مهتابکمالی نژادپشتیبان آموزشالهیات34257168
لیلانوری منشپشتیبان آموزشالهیات34251516
آنتیسشرفیپشتیبان آموزشپرستاری و مامایی34258071
فاطمهنوروزیپشتیبان آموزشپرستاری و مامایی34256474
مرضیهفلاحتیپشتیبان آموزشتربیت بدنی و علوم ورزشی34256887
شعبانلهراسبیپشتیبان آموزشمدیریت و حسابداری34256910
مهدینصیریپشتیبان آموزشمدیریت و حسابداری34256265
لیلاحسنی جعفریپشتیبان آموزشمدیریت و حسابداری34251819
سوگلنبی لوپشتیبان آموزشمدیریت و حسابداری34258152
حسیناکبریپشتیبان آموزشمدیریت و حسابداری34258616
خدیجهسیراییپشتیبان آموزشحقوق و علوم سیاسی34257605
نیلوفرکریمیپشتیبان آموزشحقوق و علوم سیاسی34256356
میثممومن کیاییپشتیبان آموزشحقوق و علوم سیاسی34256429
سهیلامیر محمدیپشتیبان آموزشدامپزشکی34256435
علی اصغرایمانیپشتیبان آموزشدامپزشکی34251785
حبیب الهنواییپشتیبان آموزشروانشناسی34256444
نرگسعلیخانیپشتیبان آموزشروانشناسی34251718
فاطمهعبدالملکیپشتیبان آموزشروانشناسی34257550
محمدرمضانیپشتیبان آموزشروانشناسی34257281
سیدعلینجفیپشتیبان آموزشعلوم34256446
پرنازحاتمیپشتیبان آموزشفنی34257127
تیموراسماعیلیپشتیبان آموزشفنی34257453
مریمطهماسبیپشتیبان آموزشفنی34259097
خدیجهانجیلهپشتیبان آموزشکشاورزی و منابع طبیعی34257773
بهنازتهرانیپشتیبان آموزشگروه معارف34257686
رضامردانیپشتیبان آموزشمکاترونیک34259077
احمدویسیپشتیبان آموزشمکاترونیک34257446
اکبرسیفیپشتیبان آموزش/فنیروانشناسی34257710
محمدرضارسولیپشتیبان آموزش/فنیکشاورزی34256643
مسلمهاشم نژادپشتیبان آموزش/فنیمدیریت و حسابداری34251824
قربانعلیقوشه گلیپشتیبان آموزش/فنیحقوق و علوم سیاسی34257061
محمدرضاکمال پورپشتیبان آموزش/فنیتربیت بدنی34256562
مریمیوسفیپشتیبان آموزش/فنیمکاترونیک34257118
الهامزارعیپشتیبان آموزش/فنیمکاترونیک34258786
محسنمعروفیپشتیبان آموزش/فنیمدیریت و حسابداری34257698
محسنجلینیپشتیبان آموزش/فنیتربیت بدنی34257170
دکتر محمدمقاصدیپشتیبان آموزش/فنیعلوم34257125
جعفردره شیریپشتیبان آموزش/فنیعلوم34256571
زلیخاغلامیپشتیبان آموزش /فنیدامپزشکی34256575
سمیراهرمیپشتیبان فنی-34258151
نادیاحسن زادهپشتیبان فنی-34256563
پنجعلیخدابنده لوپشتیبان فنی-34256295
سمیهفکوری نژادپشتیبان فنی-34257345
مهدیهفیروزبهرامیپشتیبان فنی-34252584
مهدیوظیفهپشتیبان فنی-34256664
مریمرزم آراپشتیبان فنی-34257655
نگیناعتمادیپشتیبان فنی-34259556
سیدمهدیمعصوم زادهپشتیبان فنی-34258601
زهرازرگرپشتیبان فنی-34256286
رامینمصباحپشتیبان فنی-34257670
رمضانآقاعلیپشتیبان فنی / صندوق رفاه دانشجویی-34258120
الههوقاریپشتیبان آموزشی / ستاد آموزش-34259565
اصغراصغریانپشتیبان امور مالی دانشجویی ( اداره درآمد)/ ستاد مالی-34257142
محمد حسنعزیزیپشتیبان امور مالی دانشجویی ( اداره درآمد)/ ستاد مالی-34257254
معصومهزمانیپشتیبان امور مالی دانشجویی ( اداره درآمد)/ ستاد مالی-34256353
زریهوشیارپشتیبان امور فارغ التحصیلی / ستاد فارغ التحصیلان-34257088
مریمفرهنگپشتیبان امور دانشجویی و فرهنگی / ستاد فرهنگی و دانشجویی-34258055
معصومهاکبریپشتیبان امور شاهد و ایثار گر/ستاد شاهد و ایثار گر-34256121
مه لقاهاشمیپشتیبان کانون قرآن و عترت-34257101
نمایش ۱ تا ۶۱ مورد از کل ۶۱ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۳۹۹