پشتیبان های فنی و آموزشی کلاس های غیر حضوری واحد کرج در نیمسال دوم ۹۹

نام ونام خانوادگیشماره مستقیمپشتیبانی
خانم رمضانپور34257603پشتیبان آموزشی / دانشکده ادبیات و زبان های خارجی-
خانم نوری منش34257168پشتیبان آموزشی / دانشکده الهیات-
خانم خسروی34258071پشتیبان آموزشی / دانشکده پرستاری و مامایی-
خانم فلاحتی34256651پشتیبان آموزشی / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی-
خانم امیری34257161پشتیبان آموزشی / دانشکده دامپزشکی-
آقای اکبری34258616پشتیبان آموزشی / دانشکده حقوق و علوم سیاسی-
آقای عزیزی34251718پشتیبان آموزشی / دانشکده روانشناسی-
آقای سیفی34257140پشتیبان آموزشی / دانشکده روانشناسی-
آقای دره شیری34256571پشتیبان آموزشی / دانشکده علوم-
آقای عین آبادی34257125پشتیبان آموزشی / دانشکده علوم-
خانم حاتمی34258786پشتیبان آموزشی / دانشکده فنی-
آقای اسماعیلی34257453پشتیبان آموزشی / دانشکده فنی-
خانم انجیله34257773پشتیبان آموزشی / دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-
آقای لهراسبی34251824پشتیبان آموزشی / دانشکده مدیریت و حسابداری-
خانم نبی لو34258152پشتیبان آموزشی / دانشکده مدیریت و حسابداری-
آقای مردانی34257111پشتیبان آموزشی / دانشکده مکاترونیک-
خانم هاشمی34257101پشتیبان آموزشی / کانون قرآن و عترت-
خانم تهرانی34257686پشتیبان آموزشی / گروه معارف اسلامی-
خانم هوشیار34257088پشتیبان فارغ التحصیلان /حوزه ستادی-
خانم فرهنگ34258055پشتیبان امور دانشجویی / حوزه ستادی-
خانم اکبری34256121پشتیبان امور شاهد و ایثارگر/ حوزه ستادی-
آقای اصغریان34257142پشتیبان امور مالی /اداره درآمد-
خانم زمانی34256353پشتیبان امور مالی / اداره درآمد-
آقای عزیزی34257254پشتیبان امور مالی / اداره درآمد-
خانم زاده قباد34256474پشتیبان امور مالی / حوزه ستادی-
آقای آقا علی34258120پشتیبان فنی-
آقای اهرمی34258151پشتیبان فنی-
خانم حسن زاده34256563پشتیبان فنی-
آقای خدابنده لو34256295پشتیبان فنی-
خانم فکوری نژاد34257345پشتیبان فنی-
آقای معصوم زاده34256562پشتیبان فنی-
خانم ابراهیمی34257561پشتیبان فنی-
آقای جلینی34257170پشتیبان فنی-
آقای قوشه گلی34258036پشتیبان فنی-
خانم یوسفی34257282پشتیبان فنی-
آقای کریمی34257118پشتیبان فنی-
آقای مصباح34257670پشتیبان فنی-
آقای هاشم نژاد34256910پشتیبان فنی-
آقای معروفی34257698پشتیبان فنی-
خانم فیروز بهرامی34256222پشتیبان فنی-
خانم زرگر34259581پشتیبان فنی-
خانم اعتمادی34256643پشتیبان فنی-
آقای وظیفه34257281پشتیبان فنی-
آقای گودرزی34259559پشتیبان فنی-
خانم رزم آرا34257710پشتیبان فنی-
آقای رسولی34259565پشتیبان فنی-
نمایش ۱ تا ۴۶ مورد از کل ۴۶ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۴۰۰