پشتیبانی نرم افزار

کارشناسان نرم‌افزار:

کارشناس ارشد:خانم مهندس شهرزاد ستوده

کارشناس:خانم سمیه فکوری

این بخش وظیفه  طراحی ،پشتیبانی و نگهداری نرم افزارهای نصب شده در سطح واحد را به عهده دارد.

از عمده وظایف این بخش می توان به نگه داری و  پشتیبانی نرم افزارهای آموزشی و مالی، تامین و پشتیبانی ثبت نام  و پرداخت شهریه اینترنتی،نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به بخش رایانه دانشجویان در دانشکده ها از ثبت نام تا فارغ التحصیلی،تعریف کاربران و تنظیم سطوح دسترسی، پشتیبانی سامانه اتوماسیون اداری و برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور  آموزش نحوه استفاده از نرم افزارهای فوق، جهت کلیه کارشناسان آموزشی -مالی -دانشجویی درسطح واحد اشاره نمود . این بخش  ، راه اندازی سیستم ثبت نام و اطلاع رسانی  اینترنتی اساتید و دانشجویان ،راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری ، راه اندازی سیستم جامع پژوهشی و راه اندازی سیستم اطلاع رسانی به دانشجویان از طریق پیامک را در کارنامه خود دارد.

تلفن داخلی: 2747