آمار

کارشناسان آمار :

کارشناس: آقای سید مهدی معصوم‌ زاده

وظیفه اصلی این بخش جمع آوری و نشر آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان، اساتید، فعالیت های آموزشی ، پژوهشی ،عمرانی و ...  است. 

از عمده وظایف این بخش می توان به ، جمع آوری اطلاعات و آمار در سطح واحد ، تهیه بانکهای اطلاعاتی ،استخراج و پردازش آماری ،تهیه جداول آماری ، تهیه لیست های مورد نیاز سطح واحد و نمودارهای روند رشد واحد بروز رسانی بانکهای اطلاعاتی واحد اعم از هیات علمی تمام وقت ،نیمه وقت ، استادان مدعو،کارکنان،دانشجویان ،فارغ التحصیلان،اماکن ،کاربری ،رایانه و تجهیزات رایانه ای ،کتابخانه، ها،امور پژوهشی (مقالات ،طرحها) ، تهیه دفترچه های آماری دانشجویان ،رایانه و تجهیزات رایانه ای، تهیه آمار درخواست رشته در سطح واحد، طراحی و تهیه فرمهای آماری مورد نیاز در سطح واحدو استخراج روزانه آمار ثبت نام در ایام ثبت نام و بررسی روند رشد روال ثبت نام اشاره نمود

بخش آمار همکاری با استانداری البرز به عنوان رابطین آماری، تهیه بانک اطلاعاتی رایانه و تجهیزات و صدور شناسنامه برای کلیه تجهیزات، تهیه و درج اطلاعات مورد نیاز سازمان مرکزی در سایت دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی طبق جدول زمان بندی و تهیه دفترچه های آماری دانشجویان ،رایانه و تجهیزات رایانه ای را در کارنامه خود دارد.

داخلی: 2349