شبکه و زیرساخت

کارشناسان شبکه و زیرساخت:  

کارشناس ارشد کامپیوتر، شبکه: آقای مهندس سمیر اهرمی

تکنسین سخت افزار: آقای پنجعلی خدابنده

این بخش وظیفه امنیت، نصب ، پشتیبانی و نگهداری  نرم افزاری سرورها و راه اندازی ، تعمیر،نگهداری،پشتیبانی و ارتقاء کلیه سیستمهای کامپیوتر ،چاپگر و..... در سطح واحد را به عهده دارد.

از عمده وظایف این بخش می توان به راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری سرور و تجهیزات اینترنتی، تعریف پست الکترونیک  و دسترسی اینترنتی برای کلیه اعضا هیات علمی تهیه نسخه پشتیبان از سرور به طور منظم، مدیریت کاربران و پاسخگویی،نصب آنتی ویروس ها و پشتیبانی آن،  تعمیر و نگهداری رایانه های کل واحد، گسترش و نگهداری سایتهای آموزشی واحد، انجام سر کشی به دانشکده های تابعه به طور مستمر جهت رفع اشکالات احتمالی،راه اندازی سایتهای اینترنت  و پشتیبانی آنها اشاره نمود.بخش شبکه و اینترنت ایجاد، توسعه و تجهیز سایتهای اینترنت  دانشکده های فنی ،علوم ، دامپزشکی ، علوم سیاسی ،الهیات ،تربیت بدنی ، پزشکی ،نظرآباد ،کشاورزی ،ادبیات  و حسابداری، ایجاد، توسعه و تجهیز سایتهای آموزشی در سطح واحد توسعه سیستم مانیتوریگ شبکه و تجهیزات آن،توسعه ارتباطات بی سیم در سطح واحد را در کارنامه خود دارد.

داخلی :2365